امام صادق (ع) :
سزاوار نيست مؤمن در مجلسي بنشيند كه در آن معصيت

 خدا مي‌شود و او نمي‌تواند آن وضع را تغيير دهد